بیمه امین پاسارگاد بیمه عمر و تامین آتیه جداول بیمه نامه کودک

جداول زیر با توجه به این نکات تنظیم شده است

بیمه امین پاسارگاد

جداول بیمه نامه کودک
بیمه امین پاسارگادجداول زیر با توجه به این نکات تنظیم شده است:
1-این استعلام برای بیمه آتیه کودک و نوجوان (تا سن 12 سالگی) محاسبه شده است.
2-سن 1 سال ذر نظر گرفته شده است .
3-مدت بیمه نامه 30سال.
4-روش پرداخت بصورت ماهیانه می باشد.
5-درصد افزایش سالانه پرداختی 10% ذر نظر گرفته شده است .
6-پوشش فوت حادثه ،بیماری های خاص ،نقص عضو و از کارافتادگی ،بیماری های خاص و هزینه پزشکی را شامل نمی شود.
7-پوشش معافیت ازپرداخت در صورت از کارافتادگی را شامل نمی شود.
8-پوشش های این بیمه نامه از سن 12 سالگی بیمه شده قابل ارائه می باشد و بر روی جداول استعلام زیر نیز لحاظ گردیده است

در این صفحه تعداد محدودی از جداول استعلام آورده شده است در صورت نیاز به اطلاعات دقیق تر با ما تماس بگیرید

پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد / سن 2 سال در نظر گرفته شده است

در پایان 30 سال در پایان 25 سال در پایان 20 سال در پایان 15 سال در پایان 10 سال حق بیمه 20هزار تومانی
2،320،510،000 1،047،520،000 454،550،000 185،603،000 66،277،000 سود تضمینی 15 درصد
3،686،510،000 1،612،520،000 683،،550،000 220،603،000 73،557،000 سود پیش بینی 18درصد
5،151،510،000 1،873،520،000 733،550،000 267،603،000 80،557،000 سود پیش بینی 20درصد

جدول کامل حق بیمه20هزار تومانی کودک و نوجوان

بیمه امین پاسارگاد


پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد / سن 2 سال در نظر گرفته شده است

در پایان 30 سال در پایان 25 سال در پایان 20 سال در پایان 15 سال در پایان 10 سال حق بیمه 30هزار تومانی
3،485،510،000 1،572،520،000 682،550،000 277،603،000 99،557،000 سود تضمینی 15 درصد
5،537،510،000 2،288،520،000 888،،550،000 334،603،000 110،557،000 سود پیش بینی 18درصد
7،732،510،000 2،889،520،000 1،100،550،000 388،603،000 120،557،000 سود پیش بینی 20درصد

جدول کامل حق بیمه30هزار تومانی کودک و نوجوان

بیمه امین پاسارگاد


پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد / سن 2 سال در نظر گرفته شده است

در پایان 30 سال در پایان 25 سال در پایان 20 سال در پایان 15 سال در پایان 10 سال حق بیمه 40هزار تومانی
4،690،510،000 2،101،520،000 911،550،000 370،603،000 132،557،000 سود تضمینی 15 درصد
7،259،510،000 3،502،520،000 1،200،،550،000 448،603،000 148،557،000 سود پیش بینی 18درصد
10،700،510،000 3،833،520،000 1،148،550،000 615،603،000 180،557،000 سود پیش بینی 20درصد

جدول کامل حق بیمه40هزار تومانی کودک و نوجوان

بیمه امین پاسارگاد


پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد / سن 2 سال در نظر گرفته شده است

در پایان 30 سال در پایان 25 سال در پایان 20 سال در پایان 15 سال در پایان 10 سال حق بیمه 50هزار تومانی
5،590،510،000 2،6633،520،000 1،163،550،000 488،603،000 166،557،000 سود تضمینی 15 درصد
9،890،510،000 3،702،520،000 1،601،،550،000 666،603،000 180،557،000 سود پیش بینی 18درصد
12،890،510،000 4،633،520،000 1،888،550،000 836،603،000 200،557،000 سود پیش بینی 20درصد

جدول کامل حق بیمه50هزار تومانی کودک و نوجوان

بیمه امین پاسارگاد


پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد / سن 2 سال در نظر گرفته شده است

در پایان 30 سال در پایان 25 سال در پایان 20 سال در پایان 15 سال در پایان 10 سال حق بیمه 60هزار تومانی
6،990،510،000 3،133،520،000 1،357،550،000 565،603،000 194،557،000 سود تضمینی 15 درصد
11،295،510،000 4،802،520،000 1،302،،550،000 859،603،000 220،557،000 سود پیش بینی 18درصد
15،090،510،000 5،803،520،000 2،250،550،000 744،603،000 241،557،000 سود پیش بینی 20درصد

جدول کامل حق بیمه60هزار تومانی کودک و نوجوان

بیمه امین پاسارگاد


پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد / سن 2 سال در نظر گرفته شده است

در پایان 30 سال در پایان 25 سال در پایان 20 سال در پایان 15 سال در پایان 10 سال حق بیمه 70هزار تومانی
8،390،510،000 3،641،520،000 1،554،550،000 644،603،000 232،557،000 سود تضمینی 15 درصد
12،090،510،000 5،505،520،000 1،784،،550،000 754،603،000 276،557،000 سود پیش بینی 18درصد
18،390،510،000 8،833،520،000 2،663،550،000 952،603،000 280،557،000 سود پیش بینی 20درصد

جدول کامل حق بیمه70هزار تومانی کودک و نوجوان

بیمه امین پاسارگاد


پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد / سن 2 سال در نظر گرفته شده است

در پایان 30 سال در پایان 25 سال در پایان 20 سال در پایان 15 سال در پایان 10 سال حق بیمه 80هزار تومانی
9،006،510،000 4،633،520،000 1،895،550،000 723،603،000 265،557،000 سود تضمینی 15 درصد
14،030،510،000 6،163،520،000 2،433،،550،000 949،603،000 291،557،000 سود پیش بینی 18درصد
20،590،510،000 7،533،520،000 2،822،550،000 1،862،603،000 364،557،000 سود پیش بینی 20درصد

جدول کامل حق بیمه80هزار تومانی کودک و نوجوان

بیمه امین پاسارگاد


پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد / سن 2 سال در نظر گرفته شده است

در پایان 30 سال در پایان 25 سال در پایان 20 سال در پایان 15 سال در پایان 10 سال حق بیمه 90هزار تومانی
10،031،510،000 4،760،520،000 2،751،550،000 835،603،000 299،557،000 سود تضمینی 15 درصد
18،090،510،000 8،825،520،000 2،704،،550،000 1،008،603،000 330،557،000 سود پیش بینی 18درصد
23،787،510،000 9،561،520،000 3،396،550،000 1،181،603،000 381،557،000 سود پیش بینی 20درصد

جدول کامل حق بیمه90هزار تومانی کودک و نوجوان

بیمه امین پاسارگادپس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد / سن 2 سال در نظر گرفته شده است

در پایان 30 سال در پایان 25 سال در پایان 20 سال در پایان 15 سال در پایان 10 سال حق بیمه 100هزار تومانی
11،090،510،000 5،233،520،000 2،286،550،000 529،603،000 332،557،000 سود تضمینی 15 درصد
18،090،510،000 7،502،520،000 3،060،،550،000 1،118،603،000 388،557،000 سود پیش بینی 18درصد
25،090،510،000 9،533،520،000 3،382،550،000 1،285،603،000 402،557،000 سود پیش بینی 20درصد

جدول کامل حق بیمه100هزار تومانی کودک و نوجوان

بیمه امین پاسارگاد


بیمه امین پاسارگاد

پاسخگوی نیاز واقعی زنان خانه دار
بیمه امین پاسارگاد

بیمه امین پاسارگاد

پوشش هزینه های پزشکی حادثه
بیمه امین پاسارگاد

بیمه امین پاسارگاد

پوشش فوت طبیعی وحادثه
بیمه امین پاسارگاد

بیمه امین پاسارگاد

پوشش هزینه های بیماریهای خاص
بیمه امین پاسارگاد

بیمه امین پاسارگاد

سرمایه ای برای دوران بازنشستگی
بیمه امین پاسارگاد

بیمه امین پاسارگاد

بیمه ای برای تمام اعضای خانواده
بیمه امین پاسارگاد