بیمه امین پاسارگاد بیمه امین پاسارگاد بیمه امین پاسارگاد بیمه امین پاسارگاد بیمه امین پاسارگاد بیمه امین پاسارگاد
/ / ميهمان خوش آمدید
بیمه امین پاسارگاد

جداول زیر با توجه به این نکات تنظیم شده است:
این استعلام برای بیمه آتیه کودک و نوجوان (تا سن 12 سالگی) محاسبه شده است.
سن 1 سال در نظر گرفته شده است .
*(این سن به عنوان مثال می باشد و افراد از بدو تولد می توانند از این بیمه نامه برخوردار شوند)
مدت بیمه نامه 30سال.
روش پرداخت بصورت سالانه می باشد.
درصد افزایش سالانه پرداختی 10% ذر نظر گرفته شده است .
پوشش فوت حادثه ،بیماری های خاص ،نقص عضو و از کارافتادگی ،بیماری های خاص و هزینه پزشکی را شامل نمی شود واز سن 12 سالگی بیمه شده ،قابل ارائه می باشد و بر روی جداول استعلام زیر نیز لحاظ گردیده است
پوشش معافیت ازپرداخت در صورت از کارافتادگی را شامل نمی شود.
در این صفحه تعداد محدودی از جداول استعلام آورده شده است در صورت نیاز به اطلاعات دقیق تر با ما تماس بگیرید

پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 30 سال در نظر گرفته شده است

تمامی مبالغ به تومان می باشد

در پایان 30 سال در پایان 20 سال در پایان 10 سال حق بیمه 20 هزارتومانی
38,900,000 13,600,000 3,800,000 پرداختی شما
121,888,000 31,144,000 5,872,000 ارزش باز خرید
394.600.000 64.000.000 7.800.000 سود پیش بینی 18درصد
555.400.000 79.000.000 8,600,000 سود پیش بینی 20درصد

آیا میدانید...
اعدادجدول فوق با توجه به نرخ سود 18درصد و 20 درصد تنظیم شده است در صورتی که اندوخته بیمه نامه ها:
سال 1391معادل 20 درصد
سال 1392 معادل20 درصد
سال 1393 معادل 22درصد
محاسبه گردیده و به حساب بیمه نامه ها واریز شده است

دانلود جدول استعلام حق بیمه کودک 20 هزارتومانی

پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 30 سال در نظر گرفته شده است

تمامی مبالغ به تومان می باشد

در پایان 30 سال در پایان 20 سال در پایان 10 سال حق بیمه 30 هزارتومانی
58,600,000 20,400,000 5,700,000 پرداختی شما
183,179,000 46,750,000 8,805,000 ارزش باز خرید
592,600,000 96,200,000 11,800,000 سود پیش بینی 18درصد
833,850,000 118,700,000 13,000,000 سود پیش بینی 20درصد

آیا میدانید...
اعدادجدول فوق با توجه به نرخ سود 18درصد و 20 درصد تنظیم شده است در صورتی که اندوخته بیمه نامه ها:
سال 1391معادل 20 درصد
سال 1392 معادل20 درصد
سال 1393 معادل 22درصد
محاسبه گردیده و به حساب بیمه نامه ها واریز شده است

دانلود جدول استعلام حق بیمه کودک 30 هزارتومانی

پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 30 سال در نظر گرفته شده است

تمامی مبالغ به تومان می باشد

در پایان 30 سال در پایان 20 سال در پایان 10 سال حق بیمه 40 هزارتومانی
78,300,000 27,300,000 7,600,000 پرداختی شما
244,815,000 62,476,000 11,758,000 ارزش باز خرید
791,000,000 128,700,000 15,700,000 سود پیش بینی 18درصد
1,113,450,000 158,700,000 17,350,000 سود پیش بینی 20درصد

آیا میدانید...
اعدادجدول فوق با توجه به نرخ سود 18درصد و 20 درصد تنظیم شده است در صورتی که اندوخته بیمه نامه ها:
سال 1391معادل 20 درصد
سال 1392 معادل20 درصد
سال 1393 معادل 22درصد
محاسبه گردیده و به حساب بیمه نامه ها واریز شده است

دانلود جدول استعلام حق بیمه کودک 40 هزارتومانی

پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 30 سال در نظر گرفته شده است

تمامی مبالغ به تومان می باشد

در پایان 30 سال در پایان 20 سال در پایان 10 سال حق بیمه 50 هزارتومانی
98,100,000 34,200,000 9,500,000 پرداختی شما
306,624,000 78,200,000 14,704,000 ارزش باز خرید
991,250,000 160,800,000 19,650,000 سود پیش بینی 18درصد
1,394,100,000 198,400,000 21,350,000 سود پیش بینی 20درصد

آیا میدانید...
اعدادجدول فوق با توجه به نرخ سود 18درصد و 20 درصد تنظیم شده است در صورتی که اندوخته بیمه نامه ها:
سال 1391معادل 20 درصد
سال 1392 معادل20 درصد
سال 1393 معادل 22درصد
محاسبه گردیده و به حساب بیمه نامه ها واریز شده است

دانلود جدول استعلام حق بیمه کودک 50 هزارتومانی

پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 30 سال در نظر گرفته شده است

تمامی مبالغ به تومان می باشد

در پایان 30 سال در پایان 20 سال در پایان 10 سال حق بیمه 80هزارتومانی
157,300,000 54,800,000 15,200,000 پرداختی شما
491,284,000 125,246,000 23,534,000 ارزش باز خرید
1,587,200,000 257,450,000 31,500,000 سود پیش بینی 18درصد
2,232,200,000 317,300,000 34,600,000 سود پیش بینی 20درصد

آیا میدانید...
اعدادجدول فوق با توجه به نرخ سود 18درصد و 20 درصد تنظیم شده است در صورتی که اندوخته بیمه نامه ها:
سال 1391معادل 20 درصد
سال 1392 معادل20 درصد
سال 1393 معادل 22درصد
محاسبه گردیده و به حساب بیمه نامه ها واریز شده است

دانلود جدول استعلام حق بیمه کودک 80هزارتومانی

پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 30 سال در نظر گرفته شده است

تمامی مبالغ به تومان می باشد

در پایان 30 سال در پایان 20 سال در پایان 10 سال حق بیمه 100هزارتومانی
197,000,000 68,600,000 19,100,000 پرداختی شما
614,989,000 156,752,000 29,444,000 ارزش باز خرید
198,660,000 322,100,000 39,300,000 سود پیش بینی 18درصد
2,794,600,000 397,200,000 43,200,000 سود پیش بینی 20درصد

آیا میدانید...
اعدادجدول فوق با توجه به نرخ سود 18درصد و 20 درصد تنظیم شده است در صورتی که اندوخته بیمه نامه ها:
سال 1391معادل 20 درصد
سال 1392 معادل20 درصد
سال 1393 معادل 22درصد
محاسبه گردیده و به حساب بیمه نامه ها واریز شده است

دانلود جدول استعلام حق بیمه کودک 100هزارتومانی

پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 30 سال در نظر گرفته شده است

تمامی مبالغ به تومان می باشد

در پایان 30 سال در پایان 20 سال در پایان 10 سال حق بیمه 160 هزارتومانی
315,100,000 109,700,000 30,500,000 پرداختی شما
983,690,000 250,713,000 47,094,000 ارزش باز خرید
3,179,700,000 515,600,000 62,800,000 سود پیش بینی 18درصد
4,471,000,000 635,000,000 69,000,000 سود پیش بینی 20درصد

آیا میدانید...
اعدادجدول فوق با توجه به نرخ سود 18درصد و 20 درصد تنظیم شده است در صورتی که اندوخته بیمه نامه ها:
سال 1391معادل 20 درصد
سال 1392 معادل20 درصد
سال 1393 معادل 22درصد
محاسبه گردیده و به حساب بیمه نامه ها واریز شده است

دانلود جدول استعلام حق بیمه کودک 160 هزارتومانی

پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 30 سال در نظر گرفته شده است

تمامی مبالغ به تومان می باشد

در پایان 30 سال در پایان 20 سال در پایان 10 سال حق بیمه 200 هزارتومانی
394,300,000 137,300,000 38,232,000 پرداختی شما
1,230,494,000 313,589,000 58,891,000 ارزش باز خرید
3,979,500,000 644,300,000 78,100,000 سود پیش بینی 18درصد
5,595,500,000 795,700,000 86,200,000 سود پیش بینی 20درصد

آیا میدانید...
اعدادجدول فوق با توجه به نرخ سود 18درصد و 20 درصد تنظیم شده است در صورتی که اندوخته بیمه نامه ها:
سال 1391معادل 20 درصد
سال 1392 معادل20 درصد
سال 1393 معادل 22درصد
محاسبه گردیده و به حساب بیمه نامه ها واریز شده است

دانلود جدول استعلام حق بیمه کودک 200 هزارتومانی

پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 30 سال در نظر گرفته شده است

تمامی مبالغ به تومان می باشد

در پایان 30 سال در پایان 20 سال در پایان 10 سال حق بیمه 300 هزارتومانی
591,700,000 206,200,000 57,300,000 پرداختی شما
1,846,369,000 470,491,000 88,336,900 ارزش باز خرید
5,988,000,000 970,600,000 118,400,000 سود پیش بینی 18درصد
8,420,000,000 1,197,600,000 130,800,000 سود پیش بینی 20درصد

آیا میدانید...
اعدادجدول فوق با توجه به نرخ سود 18درصد و 20 درصد تنظیم شده است در صورتی که اندوخته بیمه نامه ها:
سال 1391معادل 20 درصد
سال 1392 معادل20 درصد
سال 1393 معادل 22درصد
محاسبه گردیده و به حساب بیمه نامه ها واریز شده است

دانلود جدول استعلام حق بیمه کودک 300هزارتومانی

مطالب مرتبط