بیمه امین پاسارگاد بیمه عمر و تامین آتیه جداول بیمه نامه بزرگسال

جداول زیر با توجه به این نکات تنظیم شده است

بیمه امین پاسارگاد

جداول بیمه نامه بزرگسال
بیمه امین پاسارگاد1-این استعلام برای افراد بزرگ سال (بالای 12 سال) محاسبه شده است.
2-سن 25 سال ذر نظر گرفته شده است .
3-مدت بیمه نامه 30سال.
4-روش پرداخت بصورت ماهیانه می باشد.
5-درصد افزایش سالانه پرداختی 10% ذر نظر گرفته شده است .
6-پوشش های حادثه شامل فوت حادثه، نقص عضو حادثه و هزینه پزشکی حادثه محاسبه شده است.
7-بیماری های خاص را شامل می شود.
8-پوشش معافیت ازپرداخت در صورت از کارافتادگی لحاظ شده است.

در این صفحه تعداد محدودی از جداول استعلام آورده شده است در صورت نیاز به اطلاعات دقیق تر با ما تماس بگیرید

جداول استعلام بیمه عمر و تامین آیته بزرگ سال

پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 25 سال ذر نظر گرفته شده است

در پایان 30 سال در پایان 25 سال در پایان 20 سال در پایان 15 سال در پایان 10 سال حق بیمه 20هزار تومانی
1،971،510،000 888،520،000 389،550،000 154،603،000 54،357،000 سود تضمینی 15 درصد
3،117،510،000 1،275،520،000 503،،550،000 186،603،000 60،557،000 سود پیش بینی 18درصد
4،335،510،000 1،658،520،000 614،550،000 214،603،000 65،557،000 سود پیش بینی 20درصد

جدول کامل حق بیمه20هزار تومانی بزرگ سال

بیمه امین پاسارگاد


پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 25 سال ذر نظر گرفته شده است

در پایان 30 سال در پایان 25 سال در پایان 20 سال در پایان 15 سال در پایان 10 سال حق بیمه 30هزار تومانی
2،962،510،000 1،333،520،000 576،550،000 232،603،000 81،557،000 سود تضمینی 15 درصد
4،690،510،000 1،915،520،000 755،،550،000 279،603،000 80،557،000 سود پیش بینی 18درصد
6،590،510،000 2،489،520،000 921،550،000 321،603،000 98،557،000 سود پیش بینی 20درصد

جدول کامل حق بیمه30هزار تومانی بزرگ سال

بیمه امین پاسارگاد


پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 25 سال ذر نظر گرفته شده است

در پایان 30 سال در پایان 25 سال در پایان 20 سال در پایان 15 سال در پایان 10 سال حق بیمه 40هزار تومانی
3،690،510،000 1،533،520،000 769،550،000 310،603،000 109،557،000 سود تضمینی 15 درصد
6،259،510،000 2،502،520،000 1،060،،550،000 372،603،000 120،557،000 سود پیش بینی 18درصد
8،700،510،000 3،533،520،000 1،122،550،000 429،603،000 132،557،000 سود پیش بینی 20درصد

جدول کامل حق بیمه40هزار تومانی بزرگ سال

بیمه امین پاسارگاد


پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 25 سال ذر نظر گرفته شده است

در پایان 30 سال در پایان 25 سال در پایان 20 سال در پایان 15 سال در پایان 10 سال حق بیمه 50هزار تومانی
4،590،510،000 2،233،520،000 563،550،000 388،603،000 136،557،000 سود تضمینی 15 درصد
7،890،510،000 3،202،520،000 1،263،،550،000 466،603،000 150،557،000 سود پیش بینی 18درصد
10،890،510،000 4،133،520،000 1،541،550،000 536،603،000 164،557،000 سود پیش بینی 20درصد

جدول کامل حق بیمه50هزار تومانی بزرگ سال

بیمه امین پاسارگاد


پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 25 سال ذر نظر گرفته شده است

در پایان 30 سال در پایان 25 سال در پایان 20 سال در پایان 15 سال در پایان 10 سال حق بیمه 60هزار تومانی
5،090،510،000 2،633،520،000 1،157،550،000 465،603،000 164،557،000 سود تضمینی 15 درصد
9295،510،000 3،802،520،000 1،517،،550،000 559،603،000 181،557،000 سود پیش بینی 18درصد
13،090،510،000 5،003،520،000 1،850،550،000 644،603،000 197،557،000 سود پیش بینی 20درصد

جدول کامل حق بیمه60هزار تومانی بزرگ سال

بیمه امین پاسارگاد


پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 25 سال ذر نظر گرفته شده است

در پایان 30 سال در پایان 25 سال در پایان 20 سال در پایان 15 سال در پایان 10 سال حق بیمه 70هزار تومانی
6،390،510،000 3،141،520،000 554،550،000 544،603،000 191،557،000 سود تضمینی 15 درصد
11،090،510،000 4،505،520،000 1،774،،550،000 654،603،000 211،557،000 سود پیش بینی 18درصد
15،390،510،000 5،833،520،000 2،163،550،000 752،603،000 230،557،000 سود پیش بینی 20درصد

جدول کامل حق بیمه70هزار تومانی بزرگ سال

بیمه امین پاسارگاد


پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 25 سال ذر نظر گرفته شده است

در پایان 30 سال در پایان 25 سال در پایان 20 سال در پایان 15 سال در پایان 10 سال حق بیمه 80هزار تومانی
8،006،510،000 3،633،520،000 1،595،550،000 623،603،000 219،557،000 سود تضمینی 15 درصد
12،030،510،000 5،163،520،000 2،033،،550،000 749،603،000 241،557،000 سود پیش بینی 18درصد
17،590،510،000 6،533،520،000 2،422،550،000 862،603،000 264،557،000 سود پیش بینی 20درصد

جدول کامل حق بیمه80هزار تومانی بزرگ سال

بیمه امین پاسارگاد


پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 25 سال ذر نظر گرفته شده است

در پایان 30 سال در پایان 25 سال در پایان 20 سال در پایان 15 سال در پایان 10 سال حق بیمه 90هزار تومانی
5،031،510،000 4،060،520،000 1،751،550،000 798،603،000 247،557،000 سود تضمینی 15 درصد
14،090،510،000 5،825،520،000 2،299،،550،000 845،603،000 272،557،000 سود پیش بینی 18درصد
19،787،510،000 7،561،520،000 2،296،550،000 972،603،000 297،557،000 سود پیش بینی 20درصد

جدول کامل حق بیمه90هزار تومانی بزرگ سال

بیمه امین پاسارگاد


پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 25 سال ذر نظر گرفته شده است

در پایان 30 سال در پایان 25 سال در پایان 20 سال در پایان 15 سال در پایان 10 سال حق بیمه 100هزار تومانی
10،090،510،000 4،533،520،000 1،955،550،000 786،603،000 275،557،000 سود تضمینی 15 درصد
15،090،510،000 6،502،520،000 2،560،،550،000 944،603،000 308،557،000 سود پیش بینی 18درصد
22،090،510،000 8،533،520،000 3،122،550،000 1،085،603،000 332،557،000 سود پیش بینی 20درصد

جدول کامل حق بیمه100هزار تومانی بزرگ سال

بیمه امین پاسارگاد


بیمه امین پاسارگاد

پاسخگوی نیاز واقعی زنان خانه دار
بیمه امین پاسارگاد

بیمه امین پاسارگاد

پوشش هزینه های پزشکی حادثه
بیمه امین پاسارگاد

بیمه امین پاسارگاد

پوشش فوت طبیعی وحادثه
بیمه امین پاسارگاد

بیمه امین پاسارگاد

پوشش هزینه های بیماریهای خاص
بیمه امین پاسارگاد

بیمه امین پاسارگاد

سرمایه ای برای دوران بازنشستگی
بیمه امین پاسارگاد

بیمه امین پاسارگاد

بیمه ای برای تمام اعضای خانواده
بیمه امین پاسارگاد