بیمه امین پاسارگاد بیمه امین پاسارگاد بیمه امین پاسارگاد بیمه امین پاسارگاد بیمه امین پاسارگاد بیمه امین پاسارگاد
/ / ميهمان خوش آمدید
بیمه امین پاسارگاد

جداول زیر با توجه به این نکات تنظیم شده است:
این استعلام برای افراد بزرگ سال (بالای 12 سال) محاسبه شده است.
سن 30 سال ذر نظر گرفته شده است .
*(این سن به عنوان مثال می باشد و افراد از بدو تولد می توانند از این بیمه نامه برخوردار شوند)
مدت بیمه نامه 30سال.
روش پرداخت بصورت سالانه می باشد.
درصد افزایش سالانه پرداختی 10% ذر نظر گرفته شده است .
پوشش های حادثه شامل فوت حادثه، نقص عضو حادثه و هزینه پزشکی حادثه محاسبه شده است.
پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل لحاظ نشده است.
پوشش آتش سوزی منزل مسکونی بیمه گذار را شامل نمی شود.
بیماری های خاص را شامل می شود.
در این صفحه تعداد محدودی از جداول استعلام آورده شده است در صورت نیاز به اطلاعات دقیق تر با ما تماس بگیرید

پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 30 سال در نظر گرفته شده است

تمامی مبالغ به تومان می باشد

در پایان 30 سال در پایان 20 سال در پایان 10 سال حق بیمه 20 هزارتومانی
38,900,000 13,600,000 3,800,000 پرداختی شما
110,433,000 28,170,000 5,194,000 ارزش باز خرید
331.800.000 53.500.000 6,400,000 سود پیش بینی 18درصد
465.100.000 65.800.000 7.000.000 سود پیش بینی 20درصد

آیا میدانید...
اعدادجدول فوق با توجه به نرخ سود 18درصد و 20 درصد تنظیم شده است در صورتی که اندوخته بیمه نامه ها:
سال 1391معادل 20 درصد
سال 1392 معادل20 درصد
سال 1393 معادل 22درصد
محاسبه گردیده و به حساب بیمه نامه ها واریز شده است

دانلود جدول استعلام حق بیمه بزرگسال 20 هزارتومانی

پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 30 سال در نظر گرفته شده است

تمامی مبالغ به تومان می باشد

در پایان 30 سال در پایان 20 سال در پایان 10 سال حق بیمه 30 هزارتومانی
58,600,000 20,400,000 5,700,000 پرداختی شما
165,995,000 42,289,000 7,788,000 ارزش باز خرید
462,000,000 74,600,000 9,000,000 سود پیش بینی 18درصد
643.000.000 91.100.000 9.800.000 سود پیش بینی 20درصد

آیا میدانید...
اعدادجدول فوق با توجه به نرخ سود 18درصد و 20 درصد تنظیم شده است در صورتی که اندوخته بیمه نامه ها:
سال 1391معادل 20 درصد
سال 1392 معادل20 درصد
سال 1393 معادل 22درصد
محاسبه گردیده و به حساب بیمه نامه ها واریز شده است

دانلود جدول استعلام حق بیمه بزرگسال 30 هزارتومانی

پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 30 سال در نظر گرفته شده است

تمامی مبالغ به تومان می باشد

در پایان 30 سال در پایان 20 سال در پایان 10 سال حق بیمه 40 هزارتومانی
78,300,000 27,300,000 7,600,000 پرداختی شما
221,903,000 56,528,000 10,403,000 ارزش باز خرید
618,000,000 99,700,000 12,000,000 سود پیش بینی 18درصد
860,450,000 121,700,000 13,100,000 سود پیش بینی 20درصد

آیا میدانید...
اعدادجدول فوق با توجه به نرخ سود 18درصد و 20 درصد تنظیم شده است در صورتی که اندوخته بیمه نامه ها:
سال 1391معادل 20 درصد
سال 1392 معادل20 درصد
سال 1393 معادل 22درصد
محاسبه گردیده و به حساب بیمه نامه ها واریز شده است

دانلود جدول استعلام حق بیمه بزرگسال 40 هزارتومانی

پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 30 سال در نظر گرفته شده است

تمامی مبالغ به تومان می باشد

در پایان 30 سال در پایان 20 سال در پایان 10 سال حق بیمه 50 هزارتومانی
98,100,000 34,200,000 9,500,000 پرداختی شما
277,985,000 70,765,000 13,010,000 ارزش باز خرید
776,250,000 124,800,000 15,000,000 سود پیش بینی 18درصد
1,078,700,000 152,400,000 16,350,000 سود پیش بینی 20درصد

آیا میدانید...
اعدادجدول فوق با توجه به نرخ سود 18درصد و 20 درصد تنظیم شده است در صورتی که اندوخته بیمه نامه ها:
سال 1391معادل 20 درصد
سال 1392 معادل20 درصد
سال 1393 معادل 22درصد
محاسبه گردیده و به حساب بیمه نامه ها واریز شده است

دانلود جدول استعلام حق بیمه بزرگسال 50 هزارتومانی

پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 30 سال در نظر گرفته شده است

تمامی مبالغ به تومان می باشد

در پایان 30 سال در پایان 20 سال در پایان 10 سال حق بیمه 80 هزارتومانی
157,300,000 54,800,000 15,200,000 پرداختی شما
445,548,000 113,349,000 20,823,000 ارزش باز خرید
1,257,100,000 202,000,000 24,000,000 سود پیش بینی 18درصد
1,745,200,000 246,300,000 26,200,000 سود پیش بینی 20درصد

آیا میدانید...
اعدادجدول فوق با توجه به نرخ سود 18درصد و 20 درصد تنظیم شده است در صورتی که اندوخته بیمه نامه ها:
سال 1391معادل 20 درصد
سال 1392 معادل20 درصد
سال 1393 معادل 22درصد
محاسبه گردیده و به حساب بیمه نامه ها واریز شده است

دانلود جدول استعلام حق بیمه بزرگسال 80هزارتومانی

پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 30 سال در نظر گرفته شده است

تمامی مبالغ به تومان می باشد

در پایان 30 سال در پایان 20 سال در پایان 10 سال حق بیمه 100 هزارتومانی
197,000,000 68,600,000 19,100,000 پرداختی شما
558,207,000 141,882,000 26,055,000 ارزش باز خرید
1,593,500,000 256,000,000 30,400,000 سود پیش بینی 18درصد
2,211,600,000 312,200,000 33,200,000 سود پیش بینی 20درصد

آیا میدانید...
اعدادجدول فوق با توجه به نرخ سود 18درصد و 20 درصد تنظیم شده است در صورتی که اندوخته بیمه نامه ها:
سال 1391معادل 20 درصد
سال 1392 معادل20 درصد
سال 1393 معادل 22درصد
محاسبه گردیده و به حساب بیمه نامه ها واریز شده است

دانلود جدول استعلام حق بیمه بزرگسال 100هزارتومانی

پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 30 سال در نظر گرفته شده است

تمامی مبالغ به تومان می باشد

در پایان 30 سال در پایان 20 سال در پایان 10 سال حق بیمه 160 هزارتومانی
315,100,000 109,700,000 30,500,000 پرداختی شما
895,797,000 227,367,000 41,673,000 ارزش باز خرید
2,859,700,000 459,600,000 55,000,000 سود پیش بینی 18درصد
4,004,300,000 565,400,000 60,600,000 سود پیش بینی 20درصد

آیا میدانید...
اعدادجدول فوق با توجه به نرخ سود 18درصد و 20 درصد تنظیم شده است در صورتی که اندوخته بیمه نامه ها:
سال 1391معادل 20 درصد
سال 1392 معادل20 درصد
سال 1393 معادل 22درصد
محاسبه گردیده و به حساب بیمه نامه ها واریز شده است

دانلود جدول استعلام حق بیمه بزرگسال 160 هزارتومانی

پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 30 سال در نظر گرفته شده است

تمامی مبالغ به تومان می باشد

در پایان 30 سال در پایان 20 سال در پایان 10 سال حق بیمه 200 هزارتومانی
394,300,000 137,300,000 38,232,000 پرداختی شما
1,139,942,000 291,292,000 53,873,000 ارزش باز خرید
3,375,500,000 542,700,000 65,100,000 سود پیش بینی 18درصد
4,692,500,000 662,800,000 71,200,000 سود پیش بینی 20درصد

آیا میدانید...
اعدادجدول فوق با توجه به نرخ سود 18درصد و 20 درصد تنظیم شده است در صورتی که اندوخته بیمه نامه ها:
سال 1391معادل 20 درصد
سال 1392 معادل20 درصد
سال 1393 معادل 22درصد
محاسبه گردیده و به حساب بیمه نامه ها واریز شده است

دانلود جدول استعلام حق بیمه بزرگسال 200 هزارتومانی

پس انداز شماپس از گذشت 10 الی 30 سال از قرارداد /سن 30 سال در نظر گرفته شده است

تمامی مبالغ به تومان می باشد

در پایان 30 سال در پایان 20 سال در پایان 10 سال حق بیمه 300 هزارتومانی
591,700,000 206,200,000 57,300,000 پرداختی شما
170,5097,000 431,749,000 79,117,000 ارزش باز خرید
5,616,000,000 904,600,000 108,800,000 سود پیش بینی 18درصد
7,872,000,000 1,113,600,000 119,800,000 سود پیش بینی 20درصد

آیا میدانید...
اعدادجدول فوق با توجه به نرخ سود 18درصد و 20 درصد تنظیم شده است در صورتی که اندوخته بیمه نامه ها:
سال 1391معادل 20 درصد
سال 1392 معادل20 درصد
سال 1393 معادل 22درصد
محاسبه گردیده و به حساب بیمه نامه ها واریز شده است

دانلود جدول استعلام حق بیمه بزرگسال 300هزارتومانی

مطالب مرتبط